کابل کانالی OCUC

/کابل کانالی OCUC
کابل کانالی OCUC2019-08-18T06:30:51+03:30

Optical Conduit Unfilled Cable – Dry/Single Jacket

این نوع کابل دارای ساختار متفاوت با کابل OCFCو بدون ژله یاخشک می باشد. برای حفاظت کابل در مقابل نفوذ رطوبت از نوار جاذب رطوبت استفاده می شود.

براساس نیازمتقاضی، سایرساختارهای کابل نیز قابل تولید می باشد.

۱-عنصر مقاوم مرکزی

۲-روکش عنصر مقاوم(در صورت نیاز)

۳-نخ جاذب رطوبت

۴-فیبر نوری

۵-لوزتیوب

۶-ژله سرد

۷-نوار جاذب رطوبت

۸-عناصر تقویت کننده میانی (آرامیدیارن)

۹-روکش بیرونی

Parameter 2×6 4×6 8×6 12×6 12×12 24×12
Number of tubes 2 4 8 12 12 24
Number of filler 4 2 0 0 0 0
Number of optical fibers 12 24 48 72 144 288
Diameter of the Central Strength Member (mm) 2.5 2 2.5 3 4 4
Allowed Pulling Force (N)
with Aramid Yarn
without Aramid Yarn
2600 2600 2700 3200 3100 2700
Aprox. outer diameter (mm) 13 13 14.5 18 20 23
Approx. weight (kg / km) 106 110 140 210 265 345